ZASADY REKRUTACJI


0
Categories : Kursy

DO FORM POZASZKOLNYCH – KURSY KWALIFIKACYJNE

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOw ŁAPACH

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zasady ogólne:

 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, zwany dalej Placówką.
 2. Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być:
  • absolwent gimnazjum, legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum;
  • absolwent 8 letniej szkoły podstawowej;
  • każda osoba niezależnie od ukończonych form kształcenia
 3. Kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy składa do sekretariatu CKZ:
  1. Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
  2. Świadectwo ukończenia szkoły: minimum 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  3. zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciw wskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Kryteria  naboru:  w postępowaniu rekrutacyjnym decydują:

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby kontynuujące zdobycie kolejnych kwalifikacji dla zawodu oraz byli słuchacze CKZ. W pozostałych przypadkach o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Kurs rozpoczyna się po zebraniu grupy liczącej 30 osób.